نشست صمیمی رئیس واعضای هیات رئیسه ورزش سوارکاری استان فارس با سردار کرمپور

دیدار وگفتگوی رئیس واعضای هیات رئیسه ورزش سوارکاری استان فارس با سردار کرمپور نماینده مردم شریف شهرستانهای فیروزآباد،فراشبند وقیروکارزین در مجلس شورای اسلامی
درنشستی صمیمی دکتر مسعودخلیلی رئیس فدراسیون سوارکاری ،محمدکاظمیان دبیرکل فدراسیون سوارکاری کشور ،شاپور طفیونی رئیس،عبدالرضا ستوده دبیر،پریا هاشمی نایب رئیس ،عباس محمدی وکریم نام آور عضو هیات رئیسه  ورزش سوارکاری استان فارس روز دوشنبه ٨بهمن ماه با حضور در اتاق ۴١٠ساختمان مرکزی مجلس شورای اسلامی با سردار کرمپور نماینده مردم فیروزاباد ،فراشبند وقیروکارزین به نمایندگی ازنمایندگان مردم شریف  شهرستانهای استان فارس دیدار ودرخصوص مشکلات پیش امده میکروچیپ گذاری وصدور شناسنامه اسب های ورزشی که بین معاونت اموردام وزارت جهادکشاورزی و معاونت فنی فدراسیون سوارکاری پیش آمده است گفتگو وخواستار رسیدگی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مشکلات مالکان وتولید کنندگان اسب های ورزشی شدند
این دیدار صمیمی با رایزنی هیات سوارکاری استان فارس جهت رفع مشکل پیش آمده انجام میکروچیب گذاری وصدورشناسنامه اسبان ورزشی کشور که بین معاونت بهبود تولیدات دامی ومرکز اصلاح نژاد دام وزارت جهادکشاورزی وفدراسیون سوارکاری پیش آمده ،ترتیب داده شدودراین جلسه که بیش از ٢ساعت بطول انجامید موارد مورد درخواست معاونت فنی فدراسیون سوارکاری توسط دکترخلیلی رییس فدراسیون سوارکاری با اطلاع سرادر کرمپور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی رسید

دکتر مسعود خلیلی رئیس فدراسیون سوارکاری اعلام کرد : همانگونه که استحضاردارید قانون جامع نظام دامپروری کشور پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۸ابلاغ گردید ،ولی بدلیل مشکلات عدیده ای که اجرای این قانون درزمینه صنعت پرورش اسب کشور داشته است پس ازگذشت نزدیک به ۹ سال تاکنون به مرحله قطعی اجرادرنیامده وهمواره مورد اعتراض مالکین ومربیان وسایر دست اندرکاران صنعت اسب کشور بوده است ودرطی این مدت مطالعات وکارشناسی های متعددصورت گرفته توسط اشخاص صاحب نظر حاکی از ان است که متاسفانه درمرحله تصویب این قانون از نظرات کارشناسان مجرب وذیصلاح صنعت اسب کشور استفاده نگردیدوتصویب آن بدون انجام مطالعات کافی ودرنظرگرفتن آثارمخربی که به صنعت اسب کشور وسرمایه های هنگفت مردم یدراین صنعت واردمینمایدصورت گرفته است

رئیس فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد : متاسفانه نگاه مسئولین ذیربط به اسب بعنوان یک دام (همانند گاو وگوسفند)خودگویای این واقعیت میباشد درحالیکه اسب بعنوان یک وسیله ورزشی درسطح دنیا شناخته شده وعلاوه برایجاداشتغال ،اجرای مسابقات ورزشی ،میلیارد ها دلارویورو نیز نصیب دولت هادرسطح جهان می نماید ودرهمه جای جهان فدراسیون سوارکاری برابر اساسنامه مصوب تنها متولی صنعت اسب و ورزش سوارکاری درکشور میباشد وبیش از ۵۰ سال سابقه فعالیت وتربیت کارشناسان مجرب وکارازموده در رشته های مختلف ورزش اسب ،مسئولیت هویت گذاری وکنترل ،توسعه واصلاح نژادهای مختلف اسب در سطح کشوررا برعهده داشته ودراین مسیر زحمات زیادی کشیده شده تا رضایت نسبی مالکین وپرورش دهندگان اسب دراین راستا جلب شود ومسیر همگام با جهانی شدن وپیوستن به نهادهای قانونی جهانی گام هایی برداشته شده است

دکترمسعودخلیلی پدر علم ژنتیک اسب درایران افزود :باید درنظرداشت که هویت گذاری واصلاح نژاداسب درسطح دنیا دارای فرایندهای بسیارپیچیده وتخصصی است که درصورت عدم استفاده ازکارشناسان مجرب وشناخته شده آثارفاجعه باری برای این سرمایه گرانبهابهمراه خواهدداشت ومتاسفانه تصویب قانون نظام جامع دامپروری کشوروطبقه بندی اسب بعنوان یک دام منجر به ازبین رفتن کلیه اقدامات مثبت انجام شده فدراسیون سوارکاری طی مدت ۵۰ سال ونابودی کامل صنعت اسب کشورخواهدشد،چراکه مطلب بیسارحائزاهمیت این است که هویت گذاری نژادهای مختلف اسب بدون دسترسی به اطلاعات وسوابق ژنتیکی ورکوردهای اجدادی آنها عملاامکان پذیرنمی باشدواین اطلاعات وسوابق درطی سالیان متمادی توسط کارشناسان فدراسیون سوارکاری گردآوری وصرفا دراختیاراین فدراسیون ورزشی میباشد

رئیس فدراسیون سوارکاری اضافه کرد :درصورتیکه مسئولیت هویت گذاری اسب های ورزشی که درمسئولیت مستقیم فدراسیون سوارکاری بوده  از ید اختیار فدراسیون سوارکاری خارج گرددباعث تعلیق وحذف فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران از فدراسیون های بین المللی ازجمله سازمان جهانی اسب عرب (WAHO)فدراسیون جهانی اسبدوانی (IFHA)وفدراسیون جهانی سوارکاری (FEI)خواهدگردیدکه دراینصورت تعلیق ویاحذف فدراسیون سوارکاری از فدراسیون های جهانی باعث جلوگیری ازانجام مسابقات بین المللی دررشته های مختلف ورزش سوارکاری وعدم امکان شرکت اسب های ایرانی درمسابقات بین المللی خواهد گردید کهاین خودلطمات جبران ناپذیری برسرمایه های هنگفت مردمی درصنعت اسب کشوربه همراه داشته وازپیشرفت صنعت اسب کشورجلوگیری خواهدشد،لذاتقاضا میگرددترتیبی اتخاذفرمائیددرچارچوب تبصره ۳ذیل ماده ۱۱ لایحه تشکیل وزارت ورزش ،فعالیت های مربوط به هویت گذاری صنعت اسب درخصوص اسبهای ورزشی کماکان بعهده فدراسیون سوارکاری کشور گذاشته شود واز سرمایه های مردم حفاظت شود .

سرداردکترکورش کرمپور نماینده مردم شهرستانهای فیروزآباد ،فراشبند وقیروکارزین در مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از مجمع نمایندگان مردم شهرستانهای استان فارس ،  ضمن ابراز خرسندی ازحضور رئیس ودبیر فدراسیون سوارکاری کشور و رئیس واعضای هیات رئیسه ورزش سوارکاری استان فارس در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد،بنده نماینده تمام مردم ایران هستم وبا تمام توان در این مسیر برای توسعه ورزش سوارکاری وحمایت از تولید کنندگان وپرورش دهندگان اسب های ورزشی سراسر کشور وخصوصا استان فارس تلاش خواهیم کرد واطمینان میدهیم در مسیر توسعه ورزش سوارکاری کشور واستان فارس همراه وهمیارشما باشیم ودر مورد مشکل پیش آمده بین وزارت جهادکشاورزی وفدراسیون سوارکاری با بررسی سوابق ومراحل کارشناسی مشکل مردم را مرتفع نماییم وشخصا از طریق  ارتباط ورایزنی با مهندس حجتی وزیر جهادکشاورزی خواستار رسیدگی سریع موضوع خواهیم شد

شاپور طفیونی رئیس هیات سوارکاری استان فارس ضمن ارائه گزارشی کوتاه از فعالیت های ورزش سوارکاری در استان فارس وقدردانی از حمایت های همه جانبه دکتر کامیاب کلانتری مدیر کل ورزش وجوانان استان فارس در توسعه ورزش سوارکاری وهمت بزرگ ایشان در تامین اعتبار واحداث بزرگترین مجموعه استاندارد ورزش سوارکاری درشهرلپویی بخش زرقان وتلاش جهت افتتاح در اواخر بهمن از سردار کرمپور ودیگر نمایندگان مردم شریف استان جهت حضور در مراسم افتتاحیه این مجموعه ورزشی دعوت بعمل آوردند وخواستار توجه بیشتروحمایت های بهتر از ورزش سوارکاری در شهرستانهای استان فارس شدند

بیشتر بخوانید

شهرستان سپیدان میزبان رقابت های سوارکاری استقامت جنوب کشور

اولین دوره مسابقات سوارکاری استقامت جنوب کشور روز های پنج شنبه وجمعه ۶و۷تیرماه درباشگاه سوارکاری …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *