مراکز تولید و پرورش اسب استان فارس

ردیف نام مرکز شماره تلفن آدرسنام مالک
۱مرکز تولید وپرورش اسب خسروانی۰۹۱۷۱۱۲۴۸۶۶زرقان – دودج علیرضاخسروانی
۲مرکزتولید و پرورش اسب مجرب ۹۱۷۳۱۱۷۱۹۱جاده شیرازخفر – روستای علی اباد احسان مجرب
۳مرکزتولیدو پرورش اسب مریخ ۹۱۷۱۱۷۱۰۹۱کوار – روستای فرود شهرام وحبیب مریخ
۴مرکز پرورش اسب مجرب ۹۱۷۷۱۴۸۱۴۹جاده خفر – روستای اکبراباد حاج فاطمی
۵مرکز تولید و پرورش اسب مهرپور ۹۱۷۷۱۴۹۹۱۹شیراز – روستای جرسقان برادران مهرپور
۶مرکز تولید و پرورش اسب هدایت ۰۹۱۷۱۱۷۹۱۰۹شیراز – بعداز روستای کلستان محمدمهدی هدایت
۸مرکز تولید و پرورش اسب زاگرس فارس ۹۱۷۷۱۰۹۸۱۷زرقان – دودج محمدجواد قاسمی
۹مرکز تولید و پرورش اسب رضا طاهری ۹۱۷۳۰۱۴۵۲۷زرقان حسین آباد رضا طاهری
۱۰مرکز تولید و پرورش اسب زارعی ۹۱۷۱۲۷۴۵۲۰مرودشت – روستای فتح اباد سید محمدعلی زارعی
۱۱مرکز تولید و پرورش اسب فیروز رحیمی ۹۱۷۳۲۸۶۴۴۲مرودشت – روستای جشنیان فیروز رحیمی
۱۲مرکز تولید و پرورش اسب فدایی ۹۱۷۷۸۲۸۲۸۸گراش-خیابان بسیج حاج خلیل فدایی
۱۳مرکز تولید و پرورش اسب فدایی ۹۱۷۱۸۲۱۸۷۱گراش حاج احمد فدایی
۱۴مرکز تولید و پرورش اسب هوشمند مظفری ۹۱۷۳۰۷۵۸۰۲شیراز – بیدزرد علی هوشمند مظفری
۱۵مرکز پرورش اسب خرم ۹۱۷۱۱۷۷۹۲۴جاده بوشهر ابتدای جاده سیاخ دارنگون علی خرم
۱۶مرکز تولید و پرورش اسب ایمان خرم ۹۱۷۷۰۹۶۳۲۰زرقان -دودجایمان خرم قصرالدشتی
۱۷مرکز تولید و پرورش اسب شیروانی۹۱۷۹۳۳۴۸۶۵فسازاهدشهر علی شیروانی
۱۸مرکز تولید و پرورش اسب رفیعی ۹۱۷۳۰۱۸۳۸۶جاده شیراز مرودشت – خیابان آهورادارو مهدی رفیعی
۱۹مرکز تولید و پرورش اسب بیات ۹۱۷۲۴۳۸۷۳۸شهر جدید صدرا -محمدرضا اسفندیاری
۲۰مرکز تولید و پرورش اسب عبدالهی ۹۱۷۳۱۱۰۷۴۶شیراز – داریون – روستای محمد اباد حسین عبدالهی
۲۱مرکز تولید و پرورش اسب معاضدیان ۹۱۷۱۱۶۱۶۵۴سپیدان – بیضا – تنگ خیارهمعاضدیان
۲۲مرکز تولید و پرورش اسب بدری ۹۱۷۷۸۱۶۹۲۰لارستان – اوز -یوسف بدری
۲۳مرکز تولید و پرورش اسب امیدواری ۹۱۷۱۸۲۳۶۰۲لارستان – اوز امیدواری شریف
۲۴مرکز تولید و پرورش اسب پرهیزگار ۹۱۷۶۳۵۱۱۰۳کازرون – روستای قلعه سید سعید پرهیزگار