مراکز تولید و پرورش اسب استان فارس

مراکز تولید و پرورش اسب استان فارس ۱۴۰۲

مراکز تولید و پرورش اسب استان فارس .۱۴۰۲
نام مرکز شماره تلفن آدرسنام مالک
مرکز تولید وپرورش اسب خسروانی۰۹۱۷۱۱۲۴۸۶۶زرقان – دودج علیرضاخسروانی
مرکزتولید و پرورش اسب مجرب ۹۱۷۳۱۱۷۱۹۱جاده شیرازخفر – روستای علی اباد احسان مجرب
مرکزتولیدو پرورش اسب برادران مریخ ۹۱۷۱۱۷۱۰۹۱کوار – روستای فرود شهرام وحبیب مریخ
مرکز پرورش اسب فاطمی۹۱۷۷۱۴۸۱۴۹جاده خفر – روستای اکبراباد حاج فاطمی
مرکز تولید و پرورش اسب برادران مهرپور ۹۱۷۷۱۴۹۹۱۹شیراز – روستای جرسقان برادران مهرپور
مرکز تولید و پرورش اسب هدایت ۰۹۱۷۱۱۷۹۱۰۹شیراز – بعداز روستای کلستان محمدمهدی هدایت
مرکز تولید و پرورش اسب زاگرس فارس ۹۱۷۷۱۰۹۸۱۷زرقان – دودج محمدجواد قاسمی
مرکز تولید و پرورش اسب رضا طاهری ۹۱۷۳۰۱۴۵۲۷زرقان حسین آباد رضا طاهری
مرکز تولید و پرورش اسب زارعی ۹۱۷۱۲۷۴۵۲۰مرودشت – روستای فتح اباد سید محمدعلی زارعی
مرکز تولید و پرورش اسب فیروز رحیمی ۹۱۷۳۲۸۶۴۴۲مرودشت – روستای جشنیان فیروز رحیمی
مرکز تولید و پرورش اسب فدایی ۹۱۷۷۸۲۸۲۸۸گراش-خیابان بسیج حاج خلیل فدایی
مرکز تولید و پرورش اسب فدایی ۹۱۷۱۸۲۱۸۷۱گراش حاج احمد فدایی
مرکز تولید و پرورش اسب هوشمند مظفری ۹۱۷۳۰۷۵۸۰۲شیراز – بیدزرد علی هوشمند مظفری
مرکز پرورش اسب خرم ۹۱۷۱۱۷۷۹۲۴جاده بوشهر ابتدای جاده سیاخ دارنگون علی خرم
مرکز تولید و پرورش اسب ایمان خرم ۹۱۷۷۰۹۶۳۲۰زرقان -دودجایمان خرم قصرالدشتی
مرکز تولید و پرورش اسب شیروانی۹۱۷۹۳۳۴۸۶۵فسازاهدشهر علی شیروانی
مرکز تولید و پرورش اسب رفیعی ۹۱۷۳۰۱۸۳۸۶جاده شیراز مرودشت – خیابان آهورادارو مهدی رفیعی
مرکز تولید و پرورش اسب بیات ۹۱۷۲۴۳۸۷۳۸شهر جدید صدرا -محمدرضا اسفندیاری
مرکز تولید و پرورش اسب عبدالهی ۹۱۷۳۱۱۰۷۴۶شیراز – داریون – روستای محمد اباد حسین عبدالهی
مرکز تولید و پرورش اسب معاضدیان ۹۱۷۱۱۶۱۶۵۴سپیدان – بیضا – تنگ خیارهمعاضدیان
مرکز تولید و پرورش اسب بدری ۹۱۷۷۸۱۶۹۲۰شهرستان اوز یوسف بدری -فخرالدین بدری
مرکز تولید و پرورش اسب امیدواری ۹۱۷۱۸۲۳۶۰۲لارستان – اوز محمدشریف امیدواری
مرکز تولید و پرورش اسب پرهیزگار ۹۱۷۶۳۵۱۱۰۳کازرون – روستای قلعه سید سعید پرهیزگار
مرکز پرورش اسب معصومی۰۹۱۷۱۲۲۴۶۳۳ممسنیعلیرضامعصومی
مرکز پرورش اسب چوبینه ۰۹۱۷۳۲۳۰۷۹۹ممسنی -نورآبادمجید چوبینه
مرکز پرورش اسب هوشمند۰۹۱۷۱۳۲۲۶۶۲شیراز -سیاخ دارنگون-خان خمیسعادل هوشمند
مرکز پرورش اسب خسروانی۰۹۱۷۳۱۲۰۶۱۸سپیدان -بخش همایجان -برآبادحاج ابراهیم خسروانی
مرکز پرورش اسب پایدار۰۹۱۷۳۱۳۵۹۳۹سپیدان -بخش همایجان -شهرک صنعتی شهید جاویدیحمید پایدار
مرکز پرورش اسب نازوری۰۹۱۷۱۱۸۲۶۲۸شیراز -جاده بوشهرحمید نازوری
مرکز پرورش اسب خانی۰۹۱۷۸۸۴۴۶۱۲زرقان -دودج سجاد خانی
مرکز پرورش اسب رضایی۰۹۱۷۱۰۶۰۲۰۷سروستان -کوهنجان حمید رضائی
مرکز پرورش اسب عبدالهی۰۹۱۷۸۹۸۰۶۵۴شیراز باجگاه دانکشده دامپزشکیرضا عبدالهی