کمیته‌ها

نام و نام‌خانوادگیسمتتلفن تماستصویر
کامران قاضیرئیس کمیته استقامت۹۱۷۱۱۱۶۲۹۴
کامران ذنوبیرئیس کمیته پرش با اسب۹۱۲۲۸۷۹۷۹۳
شهاب حیدری اصلرئیس امور اسب عرب استان فارس ۰۹۱۷۹۶۳۸۹۶۱
مهدی دانشور کمیته کورس واسبدوانی۰۹۱۷۸۸۲۶۲۸۵
مجتبی فرهادیانفررئیس کمیته هنرهای رزمی سواره ۹۳۸۸۵۵۸۵۴۳
غلامعباس زارعرئیس کمیته درساژ۹۱۷۷۱۵۹۱۳۴
محمدرضا جعفریرئیس کمیته مسابقات شو سواره ۹۱۷۱۱۱۱۳۱۹
آرمان محمدیرئیس کمیته جشنواره وزیبایی ۰۹۱۷۷۱۷۸۴۹۸
کریم نام آوررئیس کمیته تبارنامه -امور اداری -هماهنگی امور شهرستانها۹۱۷۷۸۴۱۹۹۳
بهرام محمدیرئیس کمیته روابط عمومی۹۱۷۲۰۰۰۱۹۱
علیرضا آل یاسین رئیس کمیته کلانتران۹۱۷۱۱۱۴۰۶۳
علی رفعت‌بخشرئیس کمیته آموزش ۹۱۷۸۰۸۰۵۶۰
دکتر وحیدرضا خوشرونژادرئیس کمیته دامپزشکی و ضددوپینگ۹۱۷۲۱۶۶۶۱۰
ابراهیم مقدسیرئیس کمیته اسب ترکمن۹۱۷۷۸۲۰۱۱۴
عبدالعلی مسجدیرئیس کمیته داوران۹۱۷۳۱۱۴۲۵۰
نگارمحمدی کشکولیرئیس کمیته گردشگری با اسب ۰۹۳۷۴۱۷۰۶۴۲
نویدخضریرئیس کمیته ارزیابی عملکرد ۹۱۷۷۰۷۱۱۰۰
پیمان دانشمندی رئیس کمیته روستایی عشایری۰۹۳۶۹۳۷۵۵۵۱
مهدی حاصلیرئیس کمیته جانبازان ومعلولین۰۹۳۰۰۸۰۸۲۶۶