هیئت‌های شهرستان‌ها

ردیفنام ونام خانوادگیشهرستان آدرستلفن
۱کامران قاضیشیرازمجموعه ورزشی حافظیه ۹۱۷۱۱۱۸۲۹۴
۲محمدجوادملک نصبسپیداناداره ورزش وجوانان شهرستان سپیدان۰۹۱۷۷۰۸۵۸۱۸
۳سیدهادی موسویمرودشت مرودشت –روستای کناره ۹۱۶۴۶۲۴۰۱۰
۴حمید ابوالحسنی آباده آباده –اداره ورزش وجوانان۹۱۷۳۵۱۵۹۰۸
۵محمدرضا اسلامیاقلید اداره ورزش وجوانان ۰۹۱۷۳۵۱۲۹۶۴
۶ناصرگودرزیرستماداره ورزش وجوانان۹۱۷۴۳۶۵۵۸۷
۷فرزادسلطانیممسنیاداره ورزش وجوانان۰۹۱۷۱۲۴۳۶۷۰
۸علی اکبر زارع کازروناداره ورزش وجوانان- ۰۹۱۷۳۷۷۲۳۸۰
۹محمدجواداسکندریارسنجاناداره ورزش وجوانان۹۱۷۷۲۸۶۴۲۵
۱۰عباس واقفیفیروزآباداداره ورزش وجوانان ۹۱۷۷۱۲۰۱۰۷
۱۱محمدصالحی قیروکارزیناداره ورزش وجوانان۹۳۳۹۴۹۹۱۱۲
۱۲حسین علیزادهمهرشهرداری وراوی۹۱۷۳۸۳۳۲۱۶
۱۳صادق انصاریلامرددانشگاه لامرد۰۹۱۷۸۸۲۳۷۹۸
۱۴سلمان مهرابی گراشاداره کل راه وشهرسازی لارستان ۹۱۷۷۸۲۹۹۷۹
۱۵حسین شهرآشوبلارستان اداره ورزش وجوانان۹۱۷۱۸۳۶۳۵۷
۱۶افشین رسولیداراب شهرداری دوبرجی۰۹۱۷۳۳۰۱۴۳۹
۱۷فرهادنظریزرین دشت شهرپیر –ایران خودرو۹۳۰۶۷۲۱۷۹۵
۱۸کاظم لاری نیریزاداره ورزش وجوانان۹۱۷۳۱۱۷۱۳۹
۱۹مهدی اکبری استهبان اداره ورزش وجوانان۹۱۷۱۳۰۶۳۹۴
۲۰محسن محمدیفسا اداره ورزش وجوانان۰۹۱۷۳۳۰۹۵۳۰
۲۱جعفر رجبی جهرم مجموعه ورزشی –اداره ورزش وجوانان ۹۱۷۹۹۱۶۶۸۷
۲۲حسن روحانی سروستانیسروستان اداره ورزش وجوانان۰۹۳۹۹۱۸۴۸۵۸
۲۳رضا زارع کواراداره ورزش وجوانان۰۹۱۷۳۰۵۴۱۵۱
۲۴هادی شیروانیخرامهاداره ورزش وجوانان خرامه۹۱۱۸۸۸۸۸۹۰
۲۵ساجده عبدیانخنجباشگاه سوارکاری میراج۰۹۱۰۳۸۸۸۸۷۴
۲۶امیرحسین یزدان پناهی زرقاناداره ورزش وجوانان زرقان۰۹۱۷۹۱۷۸۲۹۲
۲۷محسن محبیاوزاداره ورزش وجوانان اوز۰۹۱۷۳۸۲۰۱۸۹