هیئت‌های شهرستان‌ها

ردیفنام ونام خانوادگیشهرستان آدرستلفن
۱کامران قاضیشیرازمجموعه ورزشی حافظیه ۹۱۷۱۱۱۸۲۹۴
۲محمدجوادملک نصبسپیداناداره ورزش وجوانان شهرستان سپیدان۰۹۱۷۷۰۸۵۸۱۸
۳سیدهادی موسویمرودشت مرودشت –روستای کناره ۹۱۶۴۶۲۴۰۱۰
۴محمدتقی نعمت الهیآباده آباده –اداره ورزش وجوانان۰۹۱۷۱۵۱۱۳۱۱
۵محمدرضا اسلامیاقلید اداره ورزش وجوانان ۰۹۱۷۳۵۱۲۹۶۴
۶ناصرگودرزیرستماداره ورزش وجوانان۹۱۷۴۳۶۵۵۸۷
۷مرتضی صداقتممسنیاداره ورزش وجوانان۰۹۱۷۰۰۰۵۵۴۹
۸علی اکبر زارع کازروناداره ورزش وجوانان- ۰۹۱۷۳۷۷۲۳۸۰
۹محمدجواداسکندریارسنجاناداره ورزش وجوانان۹۱۷۷۲۸۶۴۲۵
۱۰عباس واقفیفیروزآباداداره ورزش وجوانان ۹۱۷۷۱۲۰۱۰۷
۱۱محمدصالحی قیروکارزیناداره ورزش وجوانان۹۳۳۹۴۹۹۱۱۲
۱۲مهدی دانشورمهرشهرداری وراوی۰۹۱۷۸۸۲۶۲۸۵
۱۳صادق انصاریلامرددانشگاه لامرد۰۹۱۷۸۸۲۳۷۹۸
۱۴حسین متینگراششهرداری گراش۰۹۱۷۵۳۳۷۴۷۷
۱۵حسین شهرآشوبلارستان اداره ورزش وجوانان۹۱۷۱۸۳۶۳۵۷
۱۶افشین رسولیداراب شهرداری دوبرجی۰۹۱۷۳۳۰۱۴۳۹
۱۷فرهادنظریزرین دشت شهرپیر –ایران خودرو۹۳۰۶۷۲۱۷۹۵
۱۸کاظم لاری نیریزاداره ورزش وجوانان۹۱۷۳۱۱۷۱۳۹
۱۹مهدی اکبری استهبان اداره ورزش وجوانان۹۱۷۱۳۰۶۳۹۴
۲۰علی امیری فردفسا اداره ورزش وجوانان۰۹۰۲۷۵۷۷۸۰۰
۲۱جعفر رجبی جهرم مجموعه ورزشی –اداره ورزش وجوانان ۹۱۷۹۹۱۶۶۸۷
۲۲حسن روحانی سروستانیسروستان اداره ورزش وجوانان۰۹۳۹۹۱۸۴۸۵۸
۲۳رضا زارع کواراداره ورزش وجوانان۰۹۱۷۳۰۵۴۱۵۱
۲۴هادی شیروانیخرامهاداره ورزش وجوانان خرامه۹۱۱۸۸۸۸۸۹۰
۲۵ساجده عبدیانخنجباشگاه سوارکاری میراج۰۹۱۰۳۸۸۸۸۷۴
۲۶امیرحسین یزدان پناهی زرقاناداره ورزش وجوانان زرقان۰۹۱۷۹۱۷۸۲۹۲
۲۷محسن محبیاوزاداره ورزش وجوانان اوز۰۹۱۷۳۸۲۰۱۸۹
۲۸هدایت شهسواریبختگاناداره ورزش وجوانان بختگان۰۹۱۷۱۳۲۲۶۸۸
۲۹بیضا
۳۰بوانات
۳۱خفر
۳۲سرچهان
۳۳کوهچنار
۳۴فراشبند
۳۵جویم