هیئت‌های شهرستان‌ها

روسای هیات سوارکاری شهرستانهای استان فارس-۱۴۰۲

روسای هیات سوارکاری شهرستانهای استان فارس-۱۴۰۲
ردیفنام ونام خانوادگیشهرستان آدرستلفن
۱کامران قاضیشیرازمجموعه ورزشی حافظیه ۹۱۷۱۱۱۶۲۹۴
۲محمدجوادملک نسبسپیداناداره ورزش وجوانان شهرستان سپیدان۰۹۱۷۷۰۸۵۸۱۸
۳سیدهادی موسویمرودشت مرودشت –روستای کناره ۹۱۶۴۶۲۴۰۱۰
۴حشمت آزادیآبادهبخشداری صغاد و بهمن۰۹۱۷۶۱۲۰۷۴۶
۵محمدرضا اسلامیاقلید اداره ورزش وجوانان ۰۹۱۷۳۵۱۲۹۶۴
۶ناصرگودرزیرستماداره ورزش وجوانان۹۱۷۴۳۶۵۵۸۷
۷مرتضی صداقتممسنیاداره ورزش وجوانان۰۹۱۷۰۰۰۵۵۴۹
۸علی اکبر زارع کازروناداره ورزش وجوانان- ۰۹۱۷۳۷۷۲۳۸۰
۹محمدجواداسکندریارسنجاناداره ورزش وجوانان۹۱۷۷۲۸۶۴۲۵
۱۰عباس واقفیفیروزآباداداره ورزش وجوانان ۹۱۷۷۱۲۰۱۰۷
۱۱محمدصالحی قیروکارزیناداره ورزش وجوانان۹۳۳۹۴۹۹۱۱۲
۱۲مهدی دانشورمهرشهرداری وراوی۰۹۱۷۸۸۲۶۲۸۵
۱۳لامرد
۱۴حیدر شیخیگراش۰۹۱۷۳۸۱۱۰۵۵
۱۵حسین شهرآشوبلارستان اداره ورزش وجوانان۹۱۷۱۸۳۶۳۵۷
۱۶روح الله نجفیداراب بخشداری مرکزی داراب۰۹۱۷۷۰۸۱۹۳۶
۱۷فرهادنظریزرین دشت شهرپیر –ایران خودرو۹۳۰۶۷۲۱۷۹۵
۱۸علی اکبر پارسایینیریزاداره ورزش وجوانان۰۹۹۰۶۷۱۳۴۸۵
۱۹حسین فقیهیاستهبان دانشگاه آزاد اسلامی استهبان۰۹۱۷۷۳۱۵۰۰۵
۲۰علی امیری فردفسا اداره ورزش وجوانان۰۹۰۲۷۵۷۷۸۰۰
۲۱جعفر رجبی جهرم مجموعه ورزشی –اداره ورزش وجوانان ۹۱۷۹۹۱۶۶۸۷
۲۲حسن روحانی سروستانیسروستان اداره ورزش وجوانان۰۹۳۹۹۱۸۴۸۵۸
۲۳شهرام مریخ فرودیکوارباشگاه سوارکاری مریخ -فرود۰۹۱۷۱۱۷۱۰۹۱
۲۴هادی شیروانیخرامهاداره ورزش وجوانان خرامه۹۱۱۸۸۸۸۸۹۰
۲۵ساجده عبدیانخنجباشگاه سوارکاری میراج۰۹۱۰۳۸۸۸۸۷۴
۲۶دکتر وحیدرضا خوشرونژادزرقاناداره ورزش وجوانان زرقان۰۹۱۷۲۱۶۶۶۱۰
۲۷محسن محبیاوزاداره ورزش وجوانان اوز۰۹۱۷۳۸۲۰۱۸۹
۲۸هدایت شهسواریبختگاناداره ورزش وجوانان بختگان۰۹۱۷۱۳۲۲۶۸۸
۲۹هادی بهبودیبیضاباشگاه سوارکاری سام۰۹۱۶۴۴۶۸۴۰۰
۳۰بوانات
۳۱خفر
۳۲سرچهان
۳۳کوهچنار
۳۴فراشبند
۳۵جویم