معرفی هیئت

ردیف نام و نام‌خانوادگی سمت شماره تلفن عکس
۱ آقای شاپور طفیونی
رئیس ۰۹۱۷۳۱۳۲۴۰۸
۲  سرکار خانم پریا هاشمی نایب رئیس ۰۹۱۷۷۰۲۳۴۰۰
۳ آقای عبدالرضا ستوده دبیر ۰۹۱۷۳۰۰۵۷۹۵
۴ خانم خرمدل  خزانه دار  ۰۹۱۷۸۸۷۷۳۴۵
۵