معرفی هیئت

ردیف نام و نام‌خانوادگی سمت شماره تلفن عکس
۱ آقای شاپور طفیونی
رئیس ۰۹۱۷۳۱۳۲۴۰۸
۲ آقای عبدالرضا ستوده دبیر ۰۹۱۷۳۰۰۵۷۹۵
۳ خانم خرمدل  خزانه دار  ۰۹۱۷۸۸۷۷۳۴۵