باشگاه‌های سوارکاری استان فارس

لیست باشگاههای سوارکاری استان فارس (فعال وداری مجوز )-۱۳۹۸

ردیفنام ونام خانوادگی نام باشگاه آدرستلفن
۱آرشام زرقانی ملل زرقان زرقان -ابتدای پارک جنگلی ۹۱۷۳۱۲۵۹۲۶
۲علیرضا محمدیکوی بهشت فارسزرقان -دودج۹۱۷۷۱۹۱۴۸۷
۳محسن زارعیابرش فارسزرقان -جنب پارک ملی بمو۹۱۷۳۱۱۳۴۲۲
۴امیرحسین یزدان پناهیامیریه پارسه زرقان دشت آهوچر۹۱۷۹۱۷۸۲۹۲
۵ندا زارع آتراشیراز-گلستان جنوبی ۹۱۷۳۰۱۱۶۱۴
۶عبدالعلی مسجدی سمندشیراز-جاده شیراز سپیدان کوچه کابل سازی۹۱۷۳۱۱۴۲۵۰
۷مجتبی شهرآشوب شهرآشوب لارستان-جاده لار گراش۹۱۷۷۸۱۰۴۸۶
۸شکوفه نوذری اصایلشیراز-کیلومتر ۱۲ جاده شیراز بوشهر۹۳۶۳۳۴۶۶۹۸
۹شهاب حیدری اصلشهاب شیراز جاده شیراز بوشهر کیلومتر ۱۲۰۹۱۷۶۸۷۶۹۹۳
۱۰امید ابراهیمی پارسیان امیدشیراز- بخش ارژن روستای دهنوقلندری۹۱۷۱۱۷۰۱۲۲
۱۱عباس حسامی پارسه شیرازشیراز-جاده علی اباد۹۱۷۷۱۱۷۰۰۱
۱۲مهدی حاصلی آفتاب شیرازشیراز-خاتونک۹۳۰۰۸۰۸۲۶۶
۱۳احمدرضا رزم آهنگماهانبخش ارژن دهنوقلندری۰۹۱۷۹۳۶۰۱۵۷
۱۴علیرضا مقصودیاهورا شیرازشیرازشهرک آرین. انتهای خیابان فن آوری۰۹۱۷۳۰۳۸۲۹۰
۱۵محمدعلی ضرغامیضرغامیشیرازبخش ارژن - هفت برم۹۱۷۱۱۱۹۴۲۴
۱۶علیرضا وطن ایمان سلطان شیرازجاده شیراز به کوار نرسیده به روستای دهنو۹۱۲۱۷۵۸۸۹۱
۱۷حیدر عباسی آرششیراز بزین – خیابان علوی نبش کوچه ۲۹۹۱۷۷۰۶۲۳۳۱
۱۹مهوش کریمی طلاکوبشیراز-روستای کودیان -روبروی بیرون برامیر۹۱۲۲۸۵۵۶۱۱
۲۰علی اصغرنرگس نرگس استهباناستهبان ۹۱۷۳۳۰۶۰۳۴
۲۱ابوذرپیش بین بهارستان سپیدان -دالین۰۹۱۷۷۹۰۱۲۸۸
۲۲امیدرضا حسن پورنخل شیرازروستای کیان آباد۹۱۷۷۰۵۴۳۴۵
۲۳فضل الله فتحی فاضل گراشگراش -جاده چک چک۹۱۷۳۸۱۲۵۰۰
۲۴زمان ظریفی شهید عمران ظریفی داراب ۹۱۷۳۳۱۰۶۴۲
۲۵یونس زمانی امیدزمانلامرد۹۱۷۷۸۲۲۶۰۹
۲۶محمدرضا اسلامی اسلامی اقلید-چشمه محمدرسول الله۹۳۷۵۵۰۲۴۳۳
۲۷محمدرضاییشولستان ممسنی۹۱۷۱۲۳۵۳۱۳
۲۹محمدرضا جعفریپارسه کوارکوار روستای قلعه نو۹۱۷۱۱۱۱۳۱۹
۳۰کورش دشتی پوردشتی پورکوار۹۱۷۳۱۴۰۰۰۸
۳۱مهدی رفیعیرفیعیزرقان -بعداز باغ وحش ۰۹۱۷۳۰۱۸۳۶۳
۳۲برادران شهاب پورعلی اصغر شهابپورجهرم ۹۱۷۳۹۲۳۷۴۲
۳۳فدایی گراشخلیل فداییگراش۰۹۱۷۷۸۲۸۲۸۸
۳۴برادران محبی محسن محبی لارستان -اوز۹۱۷۳۱۱۳۴۲۲
۳۵اسماعیل رحمانی مقدم بختگان نی ریز۹۱۷۱۳۲۲۲۶۷
۳۶رضا عرب نسیم بختگان خرامه ۹۱۷۷۰۲۶۲۳۲
۳۷امین فقیهفقیهشیراز-ابتدای جاده قلات ۰۹۱۲۰۹۴۲۶۴۲
۳۸محمدمهدی بیات یالگیس شیراز-بیدزرد۰۹۱۷۷۸۷۷۵۵۰
۳۹سید هادی موسویباشگاه کارگرانمرودشت –جاده بند امیر۰۹۱۷۷۲۸۴۵۵۷
۴۰محسن نوذریکمندکازرون -دریس۹۱۷۳۱۰۲۹۲۳
۴۱صفدر قانونی مرکز آموزش سوارکاری وپرورش اسب فارسزرقان لپویی۰۹۱۷۳۱۱۲۶۹۴
۴۲حاج محسن اسماعیل پورپارک کوهستانی دراکشیراز -پارک کوهستانی دراک۰۹۱۷۱۰۴۷۱۰۲
۴۳احمدرضا شاه علی عقاببلوارمدرس-خ مهراب۰۹۱۷۳۱۵۱۴۲۶
۴۴سید کاظم صدیقیصدیقیشیراز کمربندی اکبرآباد۰۹۱۷۱۱۷۵۹۴۴
۴۵مهدی محمدیشبدیززرقان – دودج ۹۱۷۸۰۶۰۸۷۸
۴۶علی خرم خرم جاده شیرازبوشهر-ابتدای سیاخ۹۱۷۱۱۷۷۹۲۴
۴۷داود شهرزادشهرزادجهرم -بعداز پلیس راه ۰۹۱۷۳۹۲۱۵۲۷
۴۸رامین شیروانی فرداهورا شیروانی جهرم هواشناسی -بعداز سردخانه میثاق۰۹۳۹۳۹۱۲۰۱۲