باشگاه‌های سوارکاری استان فارس

لیست باشگاههای سوارکاری استان فارس (فعال وداری مجوز )-۱۳۹۸

لیست اسامی باشگاههای فعال سوارکاری استان فارس - سال ۱۴۰۲

لیست باشگاه های سوارکاری فعال استان فارس -سال ۱۴۰۲
ردیفنام ونام خانوادگی موسسنام باشگاه سوارکاریشهرستان تلفن موسس-مدیر
۱آرشام زرقانی ملل زرقان زرقان -ابتدای پارک جنگلی ۹۱۷۳۱۲۵۹۲۶
۲علیرضا محمدیکوی بهشت فارسزرقان -دودج۹۱۷۷۱۹۱۴۸۷
۳محسن زارعیابرش فارسزرقان -جنب پارک ملی بمو۹۱۷۳۱۱۳۴۲۲
۴امیرحسین یزدان پناهیامیریه پارسه زرقان دشت آهوچر۹۱۷۹۱۷۸۲۹۲
۵ندا زارع آتراشیراز-گلستان جنوبی ۹۱۷۳۰۱۱۶۱۴
۶عبدالعلی مسجدی سمندشیراز-جاده شیراز سپیدان کوچه کابل سازی۹۱۷۳۱۱۴۲۵۰
۷مجتبی شهرآشوب شهرآشوب لارستان-جاده لار گراش۹۱۷۷۸۱۰۴۸۶
۸خانم شکوفه شیرازیاصایل فارس -سامعیشیراز-کیلومتر ۱۲ جاده شیراز بوشهر۰۹۳۶۳۳۴۶۶۹۸
۹ شهاب حیدری اصل
شهاب شیراز جاده شیراز بوشهر کیلومتر ۱۲۰۹۱۷۶۸۷۶۹۹۳
۱۰امید ابراهیمی پارسیان امیدشیراز- بخش ارژن روستای دهنوقلندری۹۱۷۱۱۷۰۱۲۲
۱۱عباس حسامی پارسه شیرازشیراز-جاده علی اباد۹۱۷۷۱۱۷۰۰۱
۱۲مهدی حاصلی آفتاب شیرازشیراز-خاتونک۹۳۰۰۸۰۸۲۶۶
۱۳احمدرضا رزم آهنگماهانبخش ارژن روستای دهنوقلندری۰۹۱۷۹۳۶۰۱۵۷
۱۴علی فولادفر اردوان شیرازشهرک آرین. انتهای خیابان فن آوری۰۹۱۷۳۰۳۸۲۹۰
۱۵محمدعلی ضرغامیضرغامیشیرازبخش ارژن - هفت برم۹۱۷۱۱۱۹۴۲۴
۱۶علیرضا وطن ایمان سلطان شیرازجاده شیراز به کوار نرسیده به روستای دهنو۹۱۲۱۷۵۸۸۹۱
۱۷حیدر عباسی آرششیراز بزین – خیابان علوی نبش کوچه ۲۹۹۱۷۷۰۶۲۳۳۱
۱۸آرمان محمدی
خانم کریمی
طلاکوبشیراز-روستای کودیان -روبروی بیرون برامیر۹۱۲۲۸۵۵۶۱۱
۱۹علی اصغرنرگس نرگس استهباناستهبان ۹۱۷۳۳۰۶۰۳۴
۲۰موسوی -صادقیبهارستان سپیدان -دالین
۲۱امیدرضا حسن پورنخل شیرازروستای کیان آباد۹۱۷۷۰۵۴۳۴۵
۲۲فضل الله فتحی فاضل گراشگراش -جاده چک چک۹۱۷۳۸۱۲۵۰۰
۲۳محسن ظهرابی
زمان ظریفی
شهید عمران ظریفی داراب ۹۱۷۳۳۱۰۶۴۲
۲۴یونس زمانی امیدزمانلامرد۹۱۷۷۸۲۲۶۰۹
۲۵محمدرضا اسلامی اسلامی اقلید-چشمه محمدرسول الله۹۳۷۵۵۰۲۴۳۳
۲۶محمدرضاییشولستان ممسنی۹۱۷۱۲۳۵۳۱۳
۲۷محمدرضا جعفریپارسه کوارکوار روستای قلعه نو۹۱۷۱۱۱۱۳۱۹
۲۸کورش دشتی پوردشتی پورکوار۹۱۷۳۱۴۰۰۰۸
۲۹مهدی رفیعیرفیعیزرقان -بعداز باغ وحش ۰۹۱۷۳۰۱۸۳۶۳
۳۰برادران شهاب پورعلی اصغر شهابپورجهرم ۹۱۷۳۹۲۳۷۴۲
۳۱حاج خلیل فداییفدائی گراشگراش۰۹۱۷۷۸۲۸۲۸۸
۳۲محسن محبی برادران محبیلارستان -اوز۹۱۷۳۱۱۳۴۲۲
۳۳ اسماعیل رحمانی مقدم بختگان نی ریز۹۱۷۱۳۲۲۲۶۷
۳۴رضا عرب خرامه اینسیم بختگانخرامه -سجل آباد۹۱۷۷۰۲۶۲۳۲
۳۵امین فقیه فقیه جاده شیراز سپیدان -روبروی پلیس راه -کوی احسان۰۹۱۲۰۹۴۲۶۴۲
۳۶محمدمهدی بیات یالگیس شیراز-بیدزرد۰۹۱۷۷۸۷۷۵۵۰
۳۷سید هادی موسویباشگاه کارگرانمرودشت –جاده بند امیر۰۹۱۷۷۲۸۴۵۵۷
۳۸محسن نوذریکمندکازرون -دریس۹۱۷۳۱۰۲۹۲۳
۳۹هیات سوارکاری استان فارسمرکز آموزش سوارکاری وپرورش اسب فارسشهرستان زرقان -کمربندی لپویی۰۹۱۷۳۴۰۱۶۴۵
۴۰حاج محسن اسماعیل پورپارک کوهستانی دراکشیراز -پارک کوهستانی دراک۰۹۱۷۱۰۴۷۱۰۲
۴۱احمدرضا شاه علی
مجتبی پورشمسی
عقاببلوارمدرس-خ مهراب۰۹۱۷۳۱۵۱۴۲۶
۴۲سید کاظم صدیقیصدیقیشیراز کمربندی اکبرآباد۰۹۱۷۱۱۷۵۹۴۴
۴۳مهدی محمدیشبدیززرقان – دودج ۹۱۷۸۰۶۰۸۷۸
۴۴علی خرم خرم جاده شیرازبوشهر-ابتدای سیاخ۹۱۷۱۱۷۷۹۲۴
۴۵داود شهرزادشهرزادجهرم -بعداز پلیس راه ۰۹۱۷۳۹۲۱۵۲۷
۴۶رامین شیروانی فرداهورا شیروانی جهرم هواشناسی -بعداز سردخانه میثاق۰۹۳۹۳۹۱۲۰۱۲
۴۷هادی بهبودیسام بهبودیشهرستان بیضا جاده علی اّباد۰۹۱۶۴۴۶۸۴۰۰
۴۸رضا شجاعیامین شهرستان کوار -روبروی روستای باغان۰۹۱۷۱۱۷۵۳۵۸
۴۹مهدی دهقان دهقانشهرستان آباده پشت گلیس راه۰۹۱۷۷۵۱۰۸۸۹
۵۰محمدحسین جلیلیجلیلیشهرستان آباده۰۹۱۹۵۱۲۴۹۶۷
۵۱شهاب ایزدیایزدی آباده -سورمق۰۹۲۱۲۶۸۵۳۳۶
۵۲احمد نظرینظریآباده -کمربندی۰۹۱۷۱۵۰۳۸۴۸
۵۳علی اصغر نرگسنرگس استهباناستهبان۰۹۱۷۳۳۰۶۰۳۴
۵۴ جواد قادریقادریشیراز ابتدای جاده قلات کوچه ۵۰۹۱۷۱۱۰۰۰۰۰
۵۵محمد حسین گشناباددیبا استهباناستهبان ۰۹۱۷۳۰۷۴۷۹۰
۵۶حسن نورافشاننورافشان شیرازشیراز ابتدای جاده قلات سمت چپ ۰۹۱۷۱۱۷۷۰۱۸
۵۷رضا عبدالهیدنا شیرازجاده شیراز مرودشت -باجگاه دانشکده دامپزشکی۰۹۱۷۸۹۸۰۶۵۴
۵۸غلامرضا محمدیتاج محمدیشیراز بخش ارژن خان زنیان کوچه جنب بهداشت۰۹۱۷۷۱۰۱۴۷۸
۵۹حسین جوکارجوکاردشتکوهجاده شیراز خرامه -باغ شهری دشتکوه -ویلاشهر۰۹۱۷۳۰۷۶۲۹۴
۶۰سید احمد محمدیمحمدی زرقان دودج ۰۹۱۷۱۳۸۳۹۵۹
۶۱علی نور محمدینورمحمدیپاسارگاد -قادر آباد۰۹۱۷۷۸۷۳۳۵۱
۶۲وهب زائریزائریلامرد۰۹۱۷۷۸۲۴۹۵۱
۶۳جواد حسنیحسنیلامرد۰۹۱۷۳۸۲۵۸۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰