مراکز تولید و پرورش اسب استان فارس

ردیف نام مرکز شماره تلفن آدرسنام مالک
۱مرکز تولید وپرورش اسب حاج اسماعیل پور ۹۱۷۱۰۴۷۱۰۲شیراز –بیدزرد اسدالله اسماعیل پور
۲مرکزتولید و پرورش اسب مجرب ۹۱۷۳۱۱۷۱۹۱جاده شیرازخفر – روستای علی اباد احسان مجرب
۳مرکزتولیدو پرورش اسب مریخ ۹۱۷۱۱۷۱۰۹۱کوار –روستای فرود شهرام مریخ
۴مرکز پرورش اسب فاطمی جاده خفر – روستای اکبراباد حاج فاطمی
۵مرکز تولید و پرورش اسب مهرپور ۹۱۷۷۱۴۹۹۱۹شیراز –روستای جرسقان برادران مهرپور
۶مرکز تولید و پرورش اسب حسامی ۹۳۷۰۱۵۲۳۰۰شیراز –جاده نیروگاه –روستای علی اباد عباس حسامی
۸مرکز تولید و پرورش اسب قاسمی زرقان - قاسمی
۹مرکز تولید و پرورش اسب رضا طاهری ۹۱۷۳۰۱۴۵۲۷زرقان رضا طاهری
۱۰مرکز تولید و پرورش اسب زارعی مرودشت –روستای فتح اباد سید اسدالله زارعی
۱۱مرکز تولید و پرورش اسب فیروز رحیمی ۹۱۷۳۲۸۶۴۴۲مرودشت –روستای جشنیان فیروز رحیمی
۱۲مرکز تولید و پرورش اسب فدایی گراش حاج خلیل فدایی
۱۳مرکز تولید و پرورش اسب فدایی گراش حاج احمد فدایی
۱۴مرکز تولید و پرورش اسب هوشمند مظفری ۹۱۷۳۰۷۵۸۰۲شیراز –بیدزرد علی هوشمند مظفری
۱۵مرکز پرورش اسب روستا کوار
۱۶مرکز تولید و پرورش اسب اشراقی ۹۱۷۱۰۱۰۹۰۰شیراز –اتوبان حسینی الهاشمی مهدی اشراقی
۱۷مرکز تولید و پرورش اسب کاظمی فسا ۹۳۳۵۶۸۶۳۳۶فسا نادیا کاظمی
۱۸مرکز تولید و پرورش اسب دیندارلو مرودشت –روستای دیندارلو دیندارلو
۱۹مرکز تولید و پرورش اسب احمدلو جاده شیراز بوشهر –کیلومتر ۱۳احمدلو
۲۰مرکز تولید و پرورش اسب عبدالهی شیراز –داریون –روستای محمد اباد حسین عبدالهی
۲۱مرکز تولید و پرورش اسب حسن پور ۹۱۷۷۰۵۴۳۴۵شیراز –روستای کیان اباد –جنب تالار نخل امیدرضا حسن پور
۲۲مرکز تولید و پرورش اسب بدری ۹۱۷۷۸۱۶۹۲۰لارستان –اوز -یوسف بدری
۲۳مرکز تولید و پرورش اسب امیدواری لارستان –اوز امیدواری
۲۴مرکز تولید و پرورش اسب پرهیزگار ۹۱۷۶۳۵۱۱۰۳کازرون –روستای قلعه سید سعید پرهیزگار