کمیته‌ها

نام و نام‌خانوادگیسمتتلفن تماستصویر
کامران قاضیرئیس کمیته استقامت۹۱۷۱۱۱۶۲۹۴872782
عباس محمدی رئیس کمیته برگزاری مسابقات۹۱۷۳۰۳۰۲۳۶
کامران ذنوبیرئیس کمیته پرش با اسب۹۱۲۲۸۷۹۷۹۳4
امیرحسین یزدانپناهی رئیس کمیته جشنواره وزیبایی۹۱۷۹۱۷۸۲۹۲karim-namavar
کریم نام آوررئیس کمیته فرهنگی، همگانی، امور شهرستانها ۹۱۷۷۸۴۱۹۹۳karim-namavar
دکتر وحیدرضا خوشرونژادرئیس کمیته دامپزشکی۹۱۷۲۱۶۶۶۱۰6
محسن محبیرئیس کمیته کورس واسبدوانی۹۱۷۳۸۲۰۱۸۹shahab
دکتر پریا هاشمی رئیس کمیته جانبازان ومعلولین۹۱۷۷۰۴۳۴۰۰
غلامعباس زارعکمیته درساژ۹۱۷۷۱۵۹۱۳۴shahab
بهرام محمدیرئیس کمیته روابط عمومی۹۱۷۲۰۰۰۱۹۱bahram mohammadi
امین امتیازرئیس کمیته داوران۹۱۷۳۱۴۰۵۸۷
مهدی مومن باقریرئیس کمیته مربیان۹۳۷۸۱۷۷۲۴۷shahab
مجتبی فرهادیانفررئیس کمیته هنرهای رزمی سواره ۹۳۸۸۵۵۸۵۴۳
علیرضا آل یاسین رئیس کمیته کلانتران۹۱۷۱۱۱۴۰۶۳
ابراهیم مقدسیرئیس کمیته اسب اصیل ایرانی۹۱۷۷۸۲۰۱۱۴
محمدجوادملک نسبمسئول هماهنگی مسابقات شو سواره ۹۱۷۷۰۸۵۸۱۸
نویدخضریرئیس کمیته استعدادیابی ۹۱۷۷۰۷۱۱۰۰
علی رفعت‌بخشرئیس کمیته آموزش ۹۱۷۸۰۸۰۵۶۰shahab