کمیته‌ها

نام و نام‌خانوادگیسمتتلفن تماستصویر
کامران قاضیرئیس کمیته استقامت۹۱۷۱۱۱۶۲۹۴872782
کامران ذنوبیرئیس کمیته پرش با اسب۹۱۲۲۸۷۹۷۹۳4
امیرحسین یزدان پناهی رئیس کمیته جشنواره وزیبایی۹۱۷۹۱۷۸۲۹۲karim-namavar
محسن محبیرئیس کمیته کورس واسبدوانی۹۱۷۳۸۲۰۱۸۹shahab
مجتبی فرهادیانفررئیس کمیته هنرهای رزمی سواره ۹۳۸۸۵۵۸۵۴۳
غلامعباس زارعکمیته درساژ۹۱۷۷۱۵۹۱۳۴shahab
محمدرضا جعفریمسئول هماهنگی مسابقات شو سواره ۹۱۷۱۱۱۱۳۱۹
مهدی حاصلیرئیس کمیته جانبازان ومعلولین۹۳۰۰۸۰۸۲۶۶
کریم نام آوررئیس کمیته امورشهرستانها-همگانی -فرهنگی۹۱۷۷۸۴۱۹۹۳karim-namavar
بهرام محمدیرئیس کمیته روابط عمومی۹۱۷۲۰۰۰۱۹۱bahram mohammadi
علیرضا آل یاسین رئیس کمیته کلانتران۹۱۷۱۱۱۴۰۶۳
علی رفعت‌بخشرئیس کمیته آموزش ۹۱۷۸۰۸۰۵۶۰shahab
دکتر وحیدرضا خوشرونژادرئیس کمیته دامپزشکی و ضددوپینگ۹۱۷۲۱۶۶۶۱۰6
ابراهیم مقدسیرئیس کمیته اسب اصیل ایرانی۹۱۷۷۸۲۰۱۱۴
عبدالعلی مسجدیرئیس کمیته داوران۹۱۷۳۱۱۴۲۵۰
مهدی مومن باقریرئیس کمیته مربیان۹۳۷۸۱۷۷۲۴۷shahab
نویدخضریرئیس کمیته بازرسی۹۱۷۷۰۷۱۱۰۰
عباس واقفی کمیته انضباطی۰۹۱۷۷۱۲۰۱۰۷
احسان مجرباسب عرب۹۱۷۳۱۱۷۱۹۱