کمیته‌ها

نام و نام‌خانوادگیسمتتلفن تماستصویر
کامران قاضیرئیس کمیته استقامت۹۱۷۱۱۱۶۲۹۴
کامران ذنوبیرئیس کمیته پرش با اسب۹۱۲۲۸۷۹۷۹۳
شهاب حیدری اصلرئیس کمیته های کورس-جشنواره وزیبایی -تبارنامه اسب عرب فارس۰۹۱۷۹۶۳۸۹۶۱
محسن محبی کمیته کورس واسبدوانی۹۱۷۳۸۲۰۱۸۹
مجتبی فرهادیانفررئیس کمیته هنرهای رزمی سواره ۹۳۸۸۵۵۸۵۴۳
غلامعباس زارعرئیس کمیته درساژ۹۱۷۷۱۵۹۱۳۴
محمدرضا جعفریرئیس کمیته مسابقات شو سواره ۹۱۷۱۱۱۱۳۱۹
آرمان محمدیرئیس کمیته جشنواره وزیبایی ۰۹۱۷۷۱۷۸۴۹۸
کریم نام آوررئیس کمیته تبارنامه -امور اداری -هماهنگی امور شهرستانها۹۱۷۷۸۴۱۹۹۳
بهرام محمدیرئیس کمیته روابط عمومی۹۱۷۲۰۰۰۱۹۱
علیرضا آل یاسین رئیس کمیته کلانتران۹۱۷۱۱۱۴۰۶۳
علی رفعت‌بخشرئیس کمیته آموزش ۹۱۷۸۰۸۰۵۶۰
دکتر وحیدرضا خوشرونژادرئیس کمیته دامپزشکی و ضددوپینگ۹۱۷۲۱۶۶۶۱۰
ابراهیم مقدسیرئیس کمیته اسب اصیل ایرانی۹۱۷۷۸۲۰۱۱۴
عبدالعلی مسجدیرئیس کمیته داوران۹۱۷۳۱۱۴۲۵۰
نگارمحمدی کشکولیرئیس کمیته گردشگری۰۹۳۷۴۱۷۰۶۴۲
نویدخضریرئیس کمیته بازرسی۹۱۷۷۰۷۱۱۰۰
پیمان دانشمندی رئیس کمیته روستایی عشایری۰۹۳۶۹۳۷۵۵۵۱
مهدی حاصلیرئیس کمیته جانبازان ومعلولین۰۹۳۰۰۸۰۸۲۶۶