هیئت‌های شهرستان‌ها

ردیفنام ونام خانوادگیشهرستان آدرستلفن
۱کامران قاضیشیرازمجموعه ورزشی حافظیه ۹۱۷۱۱۱۸۲۹۴
۲کاظم شاه حسینیسپیداناداره ورزش وجوانان شهرستان سپیدان۹۱۷۷۱۴۲۰۲۳
۳خدادادبشیریمرودشت مرودشت –روستای کناره ۹۱۷۳۰۳۵۴۵۷
۴حمید ابوالحسنی آباده آباده –اداره ورزش وجوانان۹۱۷۳۵۱۵۹۰۸
۵عمادکوثریاقلید اداره ورزش وجوانان -------
۶ناصرگودرزیرستماداره ورزش وجوانان۹۱۷۴۳۶۵۵۸۷
۷عسکرعباسیممسنیاداره ورزش وجوانان------
۸عیسی دودمانکازروناداره ورزش وجوانان-باشگاه تیکاب ۹۱۷۵۵۶۴۰۷۱
۹محمدغلامشاهیفراشبنداداره ورزش وجوانان۹۱۷۴۸۳۸۲۹۲
۱۰عباس واقفیفیروزآباداداره ورزش وجوانان ۹۱۷۷۱۲۰۱۰۷
۱۱محمدصالحی قیروکارزیناداره ورزش وجوانان۹۳۳۹۴۹۹۱۱۲
۱۲مهدی دانشورمهرشهرداری وراوی۹۱۷۸۸۲۶۲۸۵
۱۳سیدمحموداحمدیزادهلامردروستای جوهری۹۱۷۱۸۴۵۶۵۲
۱۴سلمان مهرابی گراشاداره کل راه وشهرسازی لارستان ۹۱۷۷۸۲۹۹۷۹
۱۵محمدقنبری لارستان اداره ورزش وجوانان۹۳۹۱۸۱۵۴۰۵
۱۶غلامرضا اسماعیلی داراب اداره ورزش وجوانان-مجموعه ورزشی انقلاب۰۹۱۷۱۳۰۱۸۴۲
۱۷فرهادنظریزرین دشت شهرپیر –ایران خودرو۹۳۰۶۷۲۱۷۹۵
۱۸کاظم لاری نیریزاداره ورزش وجوانان۹۱۷۳۱۱۷۱۳۹
۱۹مهدی اکبری استهبان اداره ورزش وجوانان۹۱۷۱۳۰۶۳۹۴
۲۰مهردادنیساریفسا اداره ورزش وجوانان۹۱۷۷۳۲۱۶۱۴
۲۱جعفر رجبی جهرم مجموعه ورزشی –اداره ورزش وجوانان ۹۱۷۹۹۱۶۶۸۷
۲۲کمالی سروستانیسروستان اداره ورزش وجوانان
۲۳رضا زارع کواراداره ورزش وجوانان۰۹۱۷۳۰۵۴۱۵۱
۲۴خرامهمعرفی نشده
۲۵بواناتمعرفی نشده
۲۶خنجمعرفی نشده
۲۷پاسارگادمعرفی نشده
۲۸