هیئت‌های شهرستان‌ها

ردیفنام ونام خانوادگیشهرستان آدرستلفن
۱کامران قاضیشیرازمجموعه ورزشی حافظیه ۹۱۷۱۱۱۸۲۹۴
۲کاظم شاه حسینیسپیداناداره ورزش وجوانان شهرستان سپیدان۹۱۷۷۱۴۲۰۲۳
۳سیدهادی موسویمرودشت مرودشت –روستای کناره ۹۱۶۴۶۲۴۰۱۰
۴حمید ابوالحسنی آباده آباده –اداره ورزش وجوانان۹۱۷۳۵۱۵۹۰۸
۵عمادکوثریاقلید اداره ورزش وجوانان -------
۶ناصرگودرزیرستماداره ورزش وجوانان۹۱۷۴۳۶۵۵۸۷
۷ماندانا شیرمردیممسنیاداره ورزش وجوانان۹۱۷۴۷۳۵۷۶۸
۸عیسی دودمانکازروناداره ورزش وجوانان-باشگاه تیکاب ۹۱۷۵۵۶۴۰۷۱
۹محمدغلامشاهیفراشبنداداره ورزش وجوانان۹۱۷۴۸۳۸۲۹۲
۱۰عباس واقفیفیروزآباداداره ورزش وجوانان ۹۱۷۷۱۲۰۱۰۷
۱۱محمدصالحی قیروکارزیناداره ورزش وجوانان۹۳۳۹۴۹۹۱۱۲
۱۲حسین علیزادهمهرشهرداری وراوی۹۱۷۳۸۳۳۲۱۶
۱۳سیدمحموداحمدیزادهلامردروستای جوهری۹۱۷۱۸۴۵۶۵۲
۱۴سلمان مهرابی گراشاداره کل راه وشهرسازی لارستان ۹۱۷۷۸۲۹۹۷۹
۱۵حسین شهرآشوبلارستان اداره ورزش وجوانان۹۱۷۱۸۳۶۳۵۷
۱۶غلامرضا اسماعیلی داراب اداره ورزش وجوانان-مجموعه ورزشی انقلاب۰۹۱۷۱۳۰۱۸۴۲
۱۷فرهادنظریزرین دشت شهرپیر –ایران خودرو۹۳۰۶۷۲۱۷۹۵
۱۸کاظم لاری نیریزاداره ورزش وجوانان۹۱۷۳۱۱۷۱۳۹
۱۹مهدی اکبری استهبان اداره ورزش وجوانان۹۱۷۱۳۰۶۳۹۴
۲۰مهردادنیساریفسا اداره ورزش وجوانان۹۱۷۷۳۲۱۶۱۴
۲۱جعفر رجبی جهرم مجموعه ورزشی –اداره ورزش وجوانان ۹۱۷۹۹۱۶۶۸۷
۲۲کمالی سروستانیسروستان اداره ورزش وجوانان
۲۳رضا زارع کواراداره ورزش وجوانان۰۹۱۷۳۰۵۴۱۵۱
۲۴محمد صادق درنیانیخرامهمعرفی نشده۹۱۷۷۰۶۵۱۹۰
۲۵بواناتمعرفی نشده
۲۶خنجمعرفی نشده
۲۷پاسارگادمعرفی نشده