هیئت‌های شهرستان‌ها

ردیف نام ونام خانوادگی شهرستان تلفن آدرس
۱کامران قاضی شیراز۹۱۷۱۱۱۸۲۹۴شیراز مجموعه ورزشی حافظیه
۲محمدعلی عارفیسپیدان ---------سرپرست
۳سیدهادی موسویمرودشت۹۱۶۴۶۲۴۰۱۰مرودشت
۴حمید ابوالحسنیآباده۹۱۷۳۵۱۵۹۰۸آباده
۵عمادکوثریاقلید ۹۳۶۴۶۸۸۶۰۱اقلید
۶ناصرگودرزیرستم ۹۱۷۴۳۶۵۵۸۷رستم
۷مانداناشیرمردیممسنی ۹۱۷۴۷۳۵۷۶۸ممسنی-نورآباد
۸علیرضا ایمان زادهکازرون ۹۱۷۲۵۴۰۹۵۶کازرون
۹محمدغلامشاهیفراشبند۹۱۷۴۸۳۸۲۹۲فراشبند
۱۰عباس واقفیفیروزآباد۹۱۷۷۱۲۰۱۰۷فیروزآباد دادگستری
۱۱حسین علیزاده مهر۹۱۷۳۸۳۳۲۱۶مهر-چاه شرف
۱۲رضا زارع کوار۹۱۷۳۰۵۴۱۵۱کوار
۱۳صادق انصاری لامرد۹۱۷۸۸۲۳۷۹۸لامرد – دانشگاه
۱۴محمدصالحیقیروکارزین۹۳۳۹۴۹۹۱۱۲قیروکارزین
۱۵سلمان مهرابی گراش۹۱۷۸۲۹۹۹۷۹گراش – اداره کل راه وشهرسازی
۱۶مجتبی شهرآشوب لارستان ۹۱۷۱۸۳۶۳۵۷لارستان
۱۷جعفررجبی جهرم۹۱۷۹۹۱۶۶۸۷جهرم –
۱۸غلامرضا اسماعیلیداراب۹۱۷۱۳۰۱۸۴۲داراب – مجموعه ورزشی انقلاب
۱۹فرهادنظریزرین دشت ۹۳۰۶۷۲۱۷۹۵زرین دشت – ایران خودرو
۲۰کاظم لارینی ریز۹۱۷۳۱۱۷۱۳۹نی ریز
۲۱مهدی اکبریاستهبان۹۱۷۱۳۰۶۳۹۴استهبان
۲۲مهردادنیساریفسا۹۱۷۷۳۲۱۶۱۴فسا -
۲۳صادق درنیانیخرامه ۹۱۷۷۰۶۵۱۹۰خرامه – روزنامه تماشا
۲۴محمدجواداسکندریارسنجان ۹۱۷۷۲۸۶۴۲۵ارسنجان
۲۵کمالی سروستانیسروستان سروستان