باشگاه‌های سوارکاری استان فارس

لیست باشگاههای سوارکاری استان فارس (فعال وداری مجوز )-۱۳۹۸

ردیفنام ونام خانوادگی نام باشگاه آدرستلفن
۱آرشام زرقانی ملل زرقان شیراز-زرقان۹۱۷۳۱۲۵۹۲۶
۲علیرضا محمدیدشت بهشتشیراز-زرقان۹۱۷۷۱۹۱۴۸۷
۳محسن زارعیابرش فارسشیراز-زرقان۹۱۷۳۱۱۳۴۲۲
۴امیرحسین یزدان پناهیامیریه پارسه شیراز-زرقان ۹۱۷۹۱۷۸۲۹۲
۵ندا زارع آتراشیراز-جاده صدرا۹۱۷۳۰۱۱۶۱۴
۶عبدالعلی مسجدی سمندشیراز-کوچه کابل سازی۹۱۷۳۱۱۴۲۵۰
۷مجتبی شهرآشوب شهرآشوب لارستان۹۱۷۷۸۱۰۴۸۶
۸شکوفه نوذری اصایلشیراز-جاده بوشهر۹۳۶۳۳۴۶۶۹۸
۹شهاب حیدری شهاب شیراز جاده بوشهر۰۹۱۷۶۷۸۶۹۹۳
۱۰امید ابراهیمی پارسیان امیدشیراز-دهنوقلندری۹۱۷۱۱۷۰۱۲۲
۱۱عباس حسامی پارسه شیرازشیراز-جاده علی اباد۹۱۷۷۱۱۷۰۰۱
۱۲مهدی حاصلی آفتاب شیرازشیراز-خاتونک۹۳۰۰۸۰۸۲۶۶
۱۳احمدرضا رزم آهنگماهانبخش ارژن دهنوقلندری۰۹۱۷۹۳۶۰۱۵۷
۱۴علیرضا مقصودیاهوراشیرازشهرک آرین. انتهای خیابان فن آوری۰۹۱۷۳۰۳۸۲۹۰
۱۵محمدعلی ضرغامیضرغامیشیراز هفت برم۹۱۷۱۱۱۹۴۲۴
۱۶علیرضا وطن ایمان سلطان شیرازجاده کوار۹۱۲۱۷۵۸۸۹۱
۱۷حیدر عباسی آرشبزین – خیابان علوی نبش ۹۱۷۷۰۶۲۳۳۱
۱۹مهوش کریمی طلاکوبشیراز-کودیان ۹۱۲۲۸۵۵۶۱۱
۲۰علی اصغرنرگس نرگس استهباناستهبان ۹۱۷۳۳۰۶۰۳۴
۲۱ابوذرپیش بین بهارستان سپیدان -دالین۰۹۱۷۷۹۰۱۲۸۸
۲۲امیدرضا حسن پورنخل شیرازکیان آباد۹۱۷۷۰۵۴۳۴۵
۲۳فضل الله فتحی فاضل گراشگراش ۹۱۷۳۸۱۲۵۰۰
۲۴زمان ظریفی شهید عمران ظریفی داراب ۹۱۷۳۳۱۰۶۴۲
۲۵یونس زمانی امیدزمانلامرد۹۱۷۷۸۲۲۶۰۹
۲۶محمدرضا اسلامی اسلامی اقلید۹۳۷۵۵۰۲۴۳۳
۲۷محمدرضاییشولستان ممسنی۹۱۷۱۲۳۵۳۱۳
۲۹محمدرضا جعفریپارسه کوارکوار قلعه نو۹۱۷۱۱۱۱۳۱۹
۳۰کورش دشتی پوردشتی پورکوار۹۱۷۳۱۴۰۰۰۸
۳۱مهدی رفیعیرفیعیزرقان -بعداز باغ وحش ۰۹۱۷۳۰۱۸۳۶۳
۳۲برادران شهاب پورعلی اصغر شهابپورجهرم ۹۱۷۳۹۲۳۷۴۲
۳۳فدایی گراشخلیل فداییگراش۰۹۱۷۷۸۲۸۲۸۸
۳۴براردران محبی محسن محبی لارستان -اوز۹۱۷۳۱۱۳۴۲۲
۳۵اسماعیل رحمانی مقدم بختگان نی ریز۹۱۷۱۳۲۲۲۶۷
۳۶رضا عرب نسیم بختگان خرامه ۹۱۷۷۰۲۶۲۳۲
۳۷امین فقیهفقیهشیراز-ابتدای جاده قلات ۰۹۱۲۰۹۴۲۶۴۲
۳۸محمدمهدی بیات یالگیس -درحال تاسیسشیراز-بیدزرد۰۹۱۷۷۸۷۷۵۵۰
۳۹حجت ملکزاده ملکزاده مرودشت – فاروق ۹۳۸۹۲۹۷۵۷۵
۴۰محسن نوذریکمندکازرون -دریس۹۱۷۳۱۰۲۹۲۳
۴۱صفدر قانونی مرکز آموزش سوارکاری وپرورش اسب فارسزرقان لپویی۰۹۱۷۳۱۱۲۶۹۴
۴۲علی اخلاقی قصرالدشتیاخلاقیشیراز-جاده سپیدان -کلستان۹۱۷۲۲۸۹۴۱۴
۴۳احمدرضا شاه علی عقاببلوارمدرس-خ مهراب۰۹۱۷۳۱۵۱۴۲۶
۴۴سید کاظم صدیقیصدیقیشیراز کمربندی اکبرآباد۰۹۱۷۱۱۷۵۹۴۴
۴۵مهدی محمدیشبدیززرقان – دودج ۹۱۷۸۰۶۰۸۷۸
۴۶علی خرم خرم جاده شیرازبوشهر-ابتدای سیاخ۹۱۷۱۱۷۷۹۲۴
۴۷داود شهرزادشهرزادجهرم -بعداز پلیس راه ۰۹۱۷۳۹۲۱۵۲۷
۴۸رامین شیروانی فرداهورا شیروانی جهرم هواشناسی -بعداز سردخانه میثاق۰۹۳۹۳۹۱۲۰۱۲