باشگاه‌های سوارکاری استان فارس

 

ردیف نام باشگاه سوارکاری آدرس شماره تماس شهرستان نام موسس – مدیر
۱ملل زرقان جاده شیرازمرودشت پل پالایشگاه – داری پروانه۹۱۷۳۱۲۵۹۲۶شیراز آرشام زرقانی
۲دشت بهشت زرقان دودج – کوی بهشت-دارای پروانه ۹۱۷۷۱۹۱۴۸۷شیرازعبدالحمید محمدی
۳ابرشزرقان – دودج – انتهای کوی بهشت-دارای پروانه ۹۱۷۳۱۱۳۴۲۲شیراز محسن زارعی
۴برادران محمدیزرقان – دودج – روبروی درب پارک ملی بمو-فاقدپروانه۹۱۷۳۰۳۰۲۳۶شیرازعباس محمدی
۵آفتاب خاتونک – خیابان قشقایی-دارای پروانه ۹۳۰۰۸۰۸۲۶۶شیرازمهدی حاصلی
۶امیریه پارسه زرقان – دشت آهو چر-دارای پروانه ۹۱۷۹۱۷۸۲۹۲شیراز امیرحسین یزدان پناهی
۷پارسیان خان زنیان – دهنو قلندری-دارای پروانه۹۱۷۱۱۷۰۱۲۲شیراز امید ابراهیمی
۸سمند جاده شیراز سپیدان – بعداز مجتمع خلیج فارس-دارای پروانه۹۱۷۳۱۱۴۲۵۰شیراز عبدالعلی مسجدی
۹آتراجاده صدرا – کوچه پانیز- دردست اقدام پروانه ۹۱۷۱۱۱۶۲۹۴شیراز کامران قاضی -ندازارع
۱۰آرشبزین خیابان علوی نبش کوچه۱۹ (دارای پروانه )۹۱۷۷۰۶۲۳۳۱شیرازحیدر عباسی
۱۱شبدیز دودج زرقان نرسیده به درب اصلی پارک ملی بمو-فاقد پروانه ۹۱۷۸۰۶۰۸۷۸شیراز مهدی محمدی
۱۲سلطان جاده شیراز کوار – نرسیده به باغ رستوران خان-دارای پروانه ۹۱۲۱۷۵۸۸۹۱شیراز علیرضا وطن ایمان
۱۳پارسه کوار – روستای قلعه نو-دارای پروانه ۹۱۷۱۱۱۱۳۱۹کوارمحمدرضا جعفری
۱۴فاضل گراش – جاده چک چک – دارای پروانه ۹۱۷۳۸۱۲۵۰۰گراش فاضل فتحی
۱۵نسیم بختگانخرامه – سجل اباد-دارای پروانه ۹۱۷۷۰۲۶۲۳۲خرامهرضا عرب
۱۷شهابپور جهرم – دارای پروانه ۹۱۷۳۶۲۳۷۴۲جهرم علی اصغر شهابپور
۱۸ملکزاده مرودشت – فاروق-دارای پروانه ۹۳۸۹۲۹۷۵۷۵مرودشت حجت ملکزاده
۱۹شهاب جاده شیراز بوشهر کیلومتر ۱۳ دارای پروانه۹۱۷۹۶۳۸۹۶۱شیراز شهاب حیدری
۲۰سامعی جاده شیراز بوشهر کیلومتر۱۳ دارای پروانه ۹۳۶۱۳۵۲۲۹۹شیراز خانم نوروزی
۲۱بختگان نی ریز-شهرک ابوالفضل روستای قلعه خواجه دارای پروانه۹۱۷۸۱۱۵۷۸۴نیریز اسماعیل رحمانی مقدم
۲۲شهرداری شیرازشیراز – بلوار احمدابن موسی – پارک ۵۰هکتاری مادر-فاقد پروانه ۹۱۷۱۰۴۷۱۰۲شیراز محسن اسماعیل پور
۲۳بهارستان سپیدان – نرسیده به پمپ بنزین دالین فاقد پروانه ۹۱۷۸۸۸۹۸۴۱سپیدان شیخی
۲۴ضرغامیبخش ارژن – هفت برم – دارای پروانه ۹۱۷۱۱۱۹۴۲۴شیرازمحمدعلی ضرغامی
۲۵نرگس استهبان استهبان کبلومتر ۱۰ جاده شیراز دارای پروانه ۹۱۷۳۳۰۶۰۳۴استهبان علی اصغر نرگس
۲۶برادران محبیلارستان – اوز-دارای پروانه ۹۳۷۹۰۰۸۱۳۱لارستان محسن محبی
۲۷نخل طلایی )شیراز – روستای کیان اباد۹۱۷۷۰۵۴۳۴۵شیراز امیدرضا حسن پور
۲۸پاسارگاد پاسارگاد – جاده ارسنجان – اراضی مرکز اموزش کشاورزی-دارای پروانه ۹۱۷۷۲۹۳۵۲۹پاسارگاد پروانه ایزدی
۲۹دشتی پورکوار-کهنه روبروی روستای دشتک دارای پروانه ۹۱۷۱۱۱۳۱۵۰کوار کورش دشتی پور
۳۰نبوی کوارکوار – جاده روستای قلعه نو – در دست اقدام ۹۱۷۱۱۱۸۳۷۷کوار اکرم نبوی
۳۱شهر آشوب جاده لار – گراش – روبروی پلیس راه لارستان – گراش-فاقد پروانه ۹۱۷۷۸۱۰۴۸۶لارستان مجتبی شهر اشوب
۳۲ملت گراشگراش – بلوار شهدا کیلومتر ۴ فاقد پروانه ۹۱۷۷۸۲۹۹۷۹گراش سلمان مهرابی
۳۳شهید عمران ظریفی داراب – نرسیده به روستای کنار حاجی-موافقت اصولی احداث۹۱۷۷۳۱۲۷۷۱داراب زمان ظریفی